Szkoła Nauki Jazdy M. Domasik » Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Goworowo

Dzisiaj jest wtorek, 22 października 2019 roku

» Szkolenie i egzamin

» Dodatki

» Nasze oddziały

Ostrołęka
ul. 11 Listopada 58
tel. 606-720-213
pn.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

Goworowo
ul. Sienkiewicza 11
pn.-pt. od godz. 18.00

» Polecamy

Moja Ostrołęka - Lepsza strona miasta

» Zapytanie ofertowe na zakup paliw LPG i PB95

01.10.2012

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Centrum Szkoleń Jan Domasik na wybór oferty na dostarczenie LPG ( 750 litrów) i PB 95 ( 125 litrów) w projekcie pt:,, Jazda doszkalająca w Gminie Goworowo” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Zamawiający Centrum Szkoleń Jan Domasik ul. Sienkiewicza 11, 07-440 Goworowo

zaprasza do złożenia ofert na: dostarczenie paliwa BP 95 i LPG

  1. Opis przedmiotu zamówienia

-zakup paliwa do samochodów osobowych gazu LPG(750 litrów)

- zakup paliwa do samochodów osobowych paliwo BP 95 (125 litry)

4.Termin realizacji zamówienia: listopad grudzień 2012 r.

5.Miejsce i termin złożenia oferty:

Centrum Jan Domasik

ul. Sienkiewicza 11, 07-440 Goworowo

do 31.10.2012 r. do godziny 10.00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem "Jazda doszkalająca w Gminie Goworowo"

6.Termin otwarcia ofert : 31.10.2012 r. do godziny 10.00

7.Warunki płatności: w ciągu 14 dni od przedłożonej faktury

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jan Domasik tel: 606719755

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:

1) nazwa wykonawcy

2) adres wykonawcy

3)oczekiwane wynagrodzenie brutto:

4) Oświadczenie Wykonawców o braku powiązań kapitałowych i osobowych- załącznik

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oczekiwane wynagrodzenie brutto za 1 litr paliwa -100 %

Sposób oceny ofert
-oferty ocenione zostaną zgodnie z zasadą 1% = 1pkt.
-wykonanie usługi projektu zostanie zlecone Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10.Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

  1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
  2. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas, z możliwości realizacji zamówienia przez wzgląd na kapitałowe, lub osobowe wzajemne powiązania z Zamawiającym, polegające szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli

..................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


« Powrót

© Copyright 2005-2019 Szkoła Nauki Jazdy M. Domasik

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka